Praksisbeskrivelse

Praksisbeskrivelse for Lægeklinikken Avnegaard

Vi deltager i uddannelsen af læger, sygeplejersker og farmaceuter. For lægers vedkommende både i den kliniske basisuddannelse (KBU), introduktionsstilling og Fase 1, 2 og 3 i Hoveduddannelse i Almen Medicin.

Vi er et lille lægehus med plads til de helt store armbevægelser. Vi bor i store nyrenoverede lokaler og deler de fysiske rammer med en sololæge så der dagligt udveksles faglige og personlige erfaringer  med en anden praksis. Om os selv, er vi et lægepar der blev speciallæger i 2015-2016 og er i fuld gang med at udvikle en familielægepraksis med de gode gamle værdier: vi vil kende vores patienter, deres familier, deres gode og dårlige stunder. Vi lærer fra hinanden, har god faglig sparring med alle i huset og læring foregår i alle vågne timer.

Helt i front sidder vores sekretær Naja. Vores team består herudover af vores sygeplejerske Maria og  bioanalytiker Bitten.

Sammen tilbyder vi supervision (fast og ad-hoc), intern undervisning, deltagelse i lægevagtsarbejde, eget kontor og ikke mindst en god julefrokost og en familiesommerfest.

Inden du som uddannelseslæge skal starte hos os, vil du modtage et velkomstbrev. Vi vil også meget gerne invitere på besøg og få en kop kaffe/te sammen med os, så vi kan lære hinanden lidt at kende på forhånd. Under dit besøg vil vi også kunne få nogle praktiske detaljer på plads, såsom arbejdstid, ferieønsker, kursusplanlægning mm. Ring til os i god tid og aftal dette.

Når du møder den første dag, vil du desuden få udleveret et uddannelsesprogram for dit ophold hos os.

Patientgrundlag: Der er tilknyttet ca. 3300 gr. 1-patienter til praksis. Geografisk er de fleste patienter fra Ringsted, Borup, St. Merløse, Tølløse og Jystrup.  Vi har mange unge og børnefamilier.

Supervision af uddannelseslægen: Alle uddannelseslæger skal følge et på forhånd fastlagt introduktionsprogram de første arbejdsdage i praksis. Det er tilpasset de enkeltes uddannelsestrin. Både læger og øvrig personale deltager i uddannelsen. De løbende formaliserede evalueringssamtaler skemalægges i forbindelse med introduktionen sammen med den tilknyttede tutorlæge. Der vil i 2. halvdel af opholdet blive foretaget en 360 graders evaluering for introduktionslæger. Der er som udgangspunkt skemalagt supervision mandag til torsdag, samt ved behov fredag, af varighed 30 min per uddannelseslæge, typisk skemalagt lige efter frokostpausen. Her gennemgås foregående eftermiddags og dagens patienter, specifikke emner kan tages op eller kommende patienter kan diskuteres. Direkte supervision kan foregå enten ved at konsultationen optages på video eller ved, at tutorlægen er med i konsultationen som ”fluen på væggen”. Vi tilstræber at have ”åbne døre” og derved mulighed for ad hoc supervision ved alle læger i huset, når det er påkrævet. Uddannelseslægen opfordres til, direkte at henvende sig til den tilknyttede tutorlæge uden at skulle afvente, at denne er færdig med sin konsultation (enkelte undtagelser ved f.eks. gynækologisk undersøgelse mv). I sådanne tilfælde opfordres til, at præsentere sagen kort for derefter at have gjort sig overvejelser om evt. udredning og løsningsforslag. Derved opnås størst læring. Alle uddannelseslæger har, uanset uddannelsestrin, en målbeskrivelse. Det forventes at uddannelseslægen er bekendt med hvilke mål, der skal opnås og holder øje med om han/ hun ser de rette patienter, så målene kan blive indfriet. Dog tilstræber tutorlægen og personale ligeledes at være behjælpelig med at finde de rette patienter til uddannelseslægen. Der evalueres løbende vedr. dette med tutorlæge. Det forventes, at uddannelseslægerne deltager i undervisning på lige fod med de øvrige læger, det kan være til personalemøder eller til lægemøder.

Læge/Personalemøde: Sidste fredag hver måned fra kl 10.30-11.15 afholdes personalemøde. Tirsdag hver 3. måned afholdes fællesmøde for hele huset. Uddannelseslægen forventes at deltage i begge møder for at opnå kompetencer inden for den 4. lægerolle: lægen som leder / administrator / organisator. Derudover er der mulighed for at deltage i regnskab/lønudbetaling og andet administrativ arbejde 1 gang om måned. Det er en oplagt mulighed for at få indsigt i den daglige praksisdrift.

Andre uddannelsesaktiviteter: Der tilstræbes at holde formel undervisningsdag 1 gang om måneden. Alle medarbejdere kan blive bedt om at komme med forslag og oplæg til disse møder. Det kan arrangeres, at uddannelseslægen besøger praktiserende speciallæge efter nærmere aftale.

Dagsprogrammet:

Kl. 8.00 – 9.00: Telefontid for alle lægerne. Sygeplejerske og bioanalytiker har konsultationer fra kl 8.00

Kl. 9.00 -11.00: Planlagte konsultationer

Kl. 11.00 – 12.00: Akuttider

Kl. 12.00-12.30: Opsamling, blodprøvesvar, ringe tilbage mm

Kl. 12.30 -13.00: Fælles frokost

Kl. 13.00 – 13.30 Supervision

13.30- 15.45: Planlagte konsultationer

Kl. 15.45 -16.00: Afrunding.

Onsdag er der aftenkonsultation til kl 17.

Torsdag eftermiddag kører den ene af lægerne planlagte sygebesøg.

Vi deltager i den fælles vagtring, dvs hver dag fra 12-16 er vi 6 lægepraksis i Ringsted der passer ”akutfunktionen”.

EDB-system: Vi anvender XMO.

Journalføring: Journalen er hele lægehusets arbejdsredskab og det er derfor vigtigt at journalnotater er korte og præcise således der hurtigt kan skabes overblik. Journalnotater kan med fordel bygges op over 4 punkter:

  1. subjektivt/anamnese (hvilke symptomer fremfører patienten)
  2. objektivt
  3. vurdering/ diagnoser
  4. plan (kontrol, hvorledes får patienten svar osv.)

En standard konsultation ved tutorlæge på ca. 15 min forventes at kunne behandle 1-3 problemstillinger. Akutte konsultationer er oftest af kortere varighed og forventes kun at omhandle 1 problemstilling. Uddannelseslæger vil have afsat 15-30 min / konsultation, afstemt efter uddannelsestrin, behov og erfaring. Konsultationsprocessen vil løbende blive taget op til supervision ligesom det vil blive gennemgået ved introduktionen.

Instrukser: Der udarbejdes og revideres løbende instrukser både faglige for bl.a. kronikerkontroller men også praktiske instrukser, der skal lette dagligdagen og sikre, at vi alle tilstræber samme høje faglige standard. Instrukserne kan findes på alle computere i huset.

Ferie og fravær: Praksis holder ferielukket 3 uger i sommerferien. Øvrige ferielukkedage er i samarbejde med anden praksis så disse fordeles efter aftale. Juleaften, nytårsaften og grundlovsdag er praksis lukket og det er derfor feriedag for uddannelseslægen. Ved sygdom/barn-syg, kontaktes lægerne om morgenen eller aften før.

Vi glæder os til at få dig med i vores team!

Venligst,

Lægeklinikken Avnegaard

Schandorphsvej 10

4100 Ringsted

Tlf. 74181100

avnegaard.dk