Uddannelsesprogram fase 2

Uddannelsesprogram – Hoveduddannelse i almen Medicin- Fase 2

Hoveduddannelse er inddelt i Fase1+2 og fase 3.

Målbeskrivelsen for Almen Medicin såvel som yderligere informationer om målbeskrivelser, portefølje m.v. er integreret i uddannelseslægens elektroniske logbog. Materialet kan også findes via Sundhedsstyrelsens hjemmeside under uddannelse af læger. På DSAM’s hjemmeside kan du finde supplerende information om den almenmedicinske uddannelse. Som supplement til målbeskrivelsen, skal der foreligge et uddannelsesprogram og en individuel uddannelsesplan.​

Der er udarbejdet et generelt uddannelsesprogram for hele hoveduddannelsen i Almen Medicin som er gældende for opholdet i praksis.

Den lægelige videreuddannelse for den yngre læge bygger på målbeskrivelser, som er specifikke for hvert enkelt uddannelseselement. Desuden skal der udarbejdes en individuel uddannelsesplan. Den skal beskrive, hvordan de enkelte mål kan opnås ud fra tidligere erfaringer, baggrund og læringsstil. Vi forventer, at uddannelseslægen forbereder en individuel uddannelsesplan forud for Introsamtalen hvor den vil gennemgås i fælleskab.  Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen.

INTRODUKTION:

De første 14 dage følges introduktionsprogrammet. Dette vil blive tilsendt i særskilt brev. Der forventes at den yngre læge kan varetage selvstændige konsultationer fra starten. Til disse afsættes den nødvendige tid (15-30 minutter). Tidsbestilling til konsultationer påbegyndes efter første uge (men individualiseres m.h.t. afsat tid og antal). Den yngre læge kan til enhver tid søge hjælp hos de øvrige læger og kan udvælge interesseområder i forhold til sin uddannelsesplan.

Der tages hensyn til arten (sværhedsgraden) af konsultationerne løbende under hele ansættelsesperioden.

Den yngre læge deltager i sygebesøg på lige fod med husets øvrige læger.

I 2. uge gennemføres introduktionssamtalen.

Den og de øvrige samtaler gennemføres  efter de givne retningslinjer. Er der behov herfor gennemføres flere justeringssamtaler. Samtalerne foregår altid med aktuelle tutor.

SUPERVISION:

Der er fast afsat tid til daglig supervision. Det kan være klinisk, konsultationsprocessen, særlige problemstillinger, kompetencevurdering (kun ved tutorlæge) eller hvad der skulle være behov for.

Direkte supervision: tutorlæge og uddannelseslæge har fælleskonsultation med én patient. Det kan både være uddannelseslægen og tutorlægen som forestår selve konsultationen. Det er meningen, at dette kan benyttes til ”fluen på væggen” supervision, –

Indirekte supervision; i klinikken findes et videokamera, som gør det muligt for dig at optage dine konsultationer til senere gennemgang. Med fordel kan skema KV2 og KV4 benyttes.

Vejledersamtale; er en hyppigt anvendt evalueringsmetode i dit uddannelsesprogram. Sammen med dit daglige kliniske arbejde, specialekurset, evt. logbogsfortegnelser, – vil du med fordel kunne benytte KV5 til refleksion forinden selve vejledersamtalen. Selve vejledersamtalen vil være opbygget over KV1.

360 graders evaluering; #21 + #22 indgår en strukturel kollegial vurdering, som kan udgøres af en 360 graders evaluering. Vi opfordrer til, at du foretager 360 grader evaluering min 2 gange i dit forløb hos os.

UNDERVISNING:

Der undervises i løbet af hele opholdet i udvalgte sygdomme, procedurer og praktiske forhold med relevans for klinikken og for almen praksis generelt ved de ansatte i praksis ligesom der arrangeres interne kurser for klinikken ved særlige behov ved ekstern undervisere. Den yngre læge har mulighed for at have dage uden for praksis (hos udvalgte speciallæger, fysioterapeut, apotek mm). Yngre læger i praksis i Ringsted kan deltage i Ringsted Lægelaugs møder (ca. to pr. år). Lægelauget fungerer som klyngegruppe. Der er desuden faste møder med de øvrige uddannelseslæger i praksis i Ringsted by.

Hele klinikken deltager i den fastlagte undervsiningseftermiddag. Du vil også kunne bidrage med 1-2 oplæg.  Ligeledes må du meget gerne fremlægge dit forskningsprojekt for os.

Derudover vil du udarbejde eller opdatere en instruks for klinikken. Det kan med fordel være en instruks indenfor en af dine andre læringsmål og dermed samtidig udgøre kompetencevurdering helt eller delvis for dette mål også.

KOMPETENCEVURDERING:

vi anbefaler, at du sætter fokus på at opfylde 2-4 af dine læringsmål per måned og at du løbende får dem kompetencevurderet og dermed godkendt.  Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, og ved vejledersamtale med tutor fastsættes datoer til kompetencevurderinger for de enkelte mål.

Uddannelsesmål i fase 2

# 8: Strategi

# 15: Kommunikation med børnefamilier

# 21: Samarbejde med sygehusvæsenet

# 22: Samarbejde med praktiserende speciallæger

# 27: Primær profylakse

# 31: Forebyggende konsultationer

# 33: Stress og stressrelaterede tilstande

# 36: Undervisning

# 43: Organisationsudvikling og det lærende miljø

# 62: Vægtændringer

# 63: Afføringsændringer

# 69: Psykisk handicappede

# 76: Urologiske klager/tilstande’

# 77: Udflåd

# 91: Urinvejsinfektioner/genitalier

# 94: Det raske barn

# 97: Mavepine

#106:Diarrhoea/obstipation og analgener

Reference:

Uddannelsesprogram, hovedudd. Region Øst: https://secure.logbog.net/pdf/Almenmedicin_fase_123.pdf

KV1 Struktureret vejledersamtale

KV2 Struktureret observation af konsultation

KV3 360 graders feedback udleveringsskema

KV4 Struktureret observation af en procedure

KV5 Vurdering af refleksionsevne

Eks. på mindmap

Oprettet:  Kimie Avnegaard

Revideret: 16-04-2021

Næste revision; 01/12/2022