Uddannelsesprogram Introstilling

Uddannelsesprogram – Introduktionsstilling i Almen Medicin

Efter afslutning af klinisk basisuddannelse kan du søge en introduktionsstilling.  Ansættelse i en introduktionsstilling er 6 måneder, hvis du har haft en praksisansættelse i din KBU, og 12 måneder, hvis du ikke har haft en praksisansættelse i din KBU.

Der skal under ansættelsen som introduktionsstillingen fokuseres på om uddannelseslægen trives i og finder Almen Medicin som det rette speciale. Det er tutors opgave at vurdere om lægen er egnet til specialet. Der vil løbende være samtaler omkring specialevalg.

Målbeskrivelsen for Almen Medicin indeholder en nøjere beskrivelse af specialet og specialeuddannelsen. Deri beskrives de minimumskompetencer, som den uddannelsessøgende i Almen Medicin skal besidde ved afslutningen af uddannelsen. I målbeskrivelsen findes 119 kompetencer i alt – af disse skal 8 være erhvervet ved afsluttet I-forløb, og de resterende kompetencer skal erhverves i løbet af det 4½ års H-forløb.

Uddannelsesprogram Introduktionsstilling:

Der er udarbejdet et generelt uddannelsesprogram for hele hoveduddannelsen i Almen Medicin, som er gældende for alle ophold i praksis.

https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/specialerne/almen-medicin/almen-medicin-region-sjaelland/uddannelsens-opbygning-og-indholdskrav.aspx

INTRODUKTION:

Den første uge er den yngre læges konsultationskalender blank og følger introduktionsprogrammet. Introduktionsprogrammet ses i særskilt brev. Ved oplæring i telefonkonsultationer vil tutor i starten sidde ved siden af.

De første dage sidder den yngre læge hos tutor, siden byttes rolle og efterfølgende varetager den yngre læge selvstændige konsultationer. Til disse afsættes den nødvendige tid (sædvanligvis 1⁄2 time i starten). Tidsbestilling til konsultationer påbegyndes efter første uge (men individualiseres m.h.t. afsat tid og antal). Den yngre læge kan til enhver tid søge hjælp hos de øvrige læger og kan udvælge interesseområder i forhold til sin uddannelsesplan.

Der tages hensyn til arten (sværhedsgraden) af konsultationerne løbende under hele ansættelsesperioden.

Den yngre læge deltager i sygebesøg, primært sammen med anden læge, senere selvstændigt.

I 2. uge gennemføres introduktionssamtalen.

Den og de øvrige samtaler gennemføres efter de givne retningslinjer. Er der behov herfor, gennemføres flere justeringssamtaler. Samtalerne foregår altid med aktuelle tutor.

SUPERVISION:

Der er fast afsat tid til daglig supervision. Det kan være klinisk, konsultationsprocessen, særlige problemstillinger, kompetencevurdering (kun ved tutorlæge) eller hvad der skulle være behov for.

Direkte supervision:  foregår både planlagt daglig og som ad-hoc.  Via vejleder samtaler eller “fluen på væggen”.

Indirekte supervision; i klinikken findes et videokamera, som gør det muligt for dig at optage dine konsultationer til senere gennemgang.

UNDERVISNING:

Der undervises i løbet af hele opholdet i udvalgte sygdomme, procedurer og praktiske forhold med relevans for klinikken og for almen praksis generelt ved de ansatte i praksis ligesom der arrangeres interne kurser for klinikken ved særlige behov ved ekstern undervisere. Den yngre læge har mulighed for at have dage uden for praksis (hos udvalgte speciallæger, fysioterapeut, apotek mm). Yngre læger i praksis i Ringsted kan deltage i Ringsted Lægelaugs møder (ca. to pr. år). Lægelauget fungerer som klyngegruppe. Desuden er der faste møder med de øvrige uddannelseslæger i Almen Medicin i Ringsted by.

Vi har planlagt intern undervisning i klinikken som går på tur. Der forventes at du står for 1-2 sessioner af 60 min varighed i løbet af dit ophold. Derudover foregår der også patientundervisning i konsultationen. Du kan med fordel videooptage en KRAM samtale til efterfølgende supervision af undervisning som del af konsultationen med patienten. Uddannelsesmål #8 godkendes efter de 1-2 undervisningssessioner ved KV5 som er et mindmap til refleksion.

3600 evaluering; Uddannelsesmål #3 skal godkendes ved KV3 som er en 360 graders evaluering. Vi forventer, at du planlægger og gennemfører 360 graders evaluering 2 gange i løbet af din tid hos os.

UDDANNELSESPLAN:

Den lægelige videreuddannelse for den yngre læge bygger på målbeskrivelser, som er specifikke for hvert enkelt uddannelseselement. Desuden skal der udarbejdes en individuel uddannelsesplan. Den skal beskrive, hvordan de enkelte mål kan opnås ud fra tidligere erfaringer, baggrund og læringsstil.

Vi forventer, at uddannelseslægen forbereder en individuel uddannelsesplan forud for Introduktionssamtalen hvor den vil gennemgås i fælleskab. Introduktionssamtalen finder sted indenfor de første 14 dage i praksis. Vi anbefaler, at du sætter fokus på at opfylde 2-4 af dine læringsmål per måned og at du løbende får dem kompetencevurderet og dermed godkendt.

Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen. Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, og ved introduktionssamtalen med tutor fastsættes datoer for kompetencevurderinger for de enkelte mål.

Uddannelsesmål Introuddannelsen

# 1: Individualisering

# 2: Tillid

# 3: Samarbejde internt i praksis

# 4: Forebyggende børneundersøgelse

# 5: Patienten med kronisk sygdom (I)

# 6: Den febrile patient

# 7: Skabe rammer for god kommunikation

Reference:

Målbeskrivelsen Almen medicin: https://secure.logbog.net/File_Get.dt?FileID=11095&FileKey=00f65211f0535bf4a86a

KV1 Struktureret vejledersamtale

KV2 Struktureret observation af konsultation

KV3 360 graders feedback udleveringsskema

KV4 Struktureret observation af en procedure

KV5 Vurdering af refleksionsevne

Eks. på mindmap

Oprettet:  af Kimie Avnegaard

Revideret: 16-04-2021

Næste revision; 01/12/2022