Uddannelsesprogram Fase 3

Uddannelsesprogram -Hoveduddannelse i almen Medicin- Fase 3

Hoveduddannelse er inddelt i Fase1+2 og fase 3.

Målbeskrivelsen for Almen Medicin såvel som yderligere informationer om målbeskrivelser, portefølje m.v. er integreret i uddannelseslægens elektroniske logbog. Materialet kan også findes via Sundhedsstyrelsens hjemmeside under uddannelse af læger. På DSAM’s hjemmeside kan du finde supplerende information om den almenmedicinske uddannelse. Som supplement til målbeskrivelsen, skal der foreligge et uddannelsesprogram og en individuel uddannelsesplan.​

Der er udarbejdet et generelt uddannelsesprogram for hele hoveduddannelsen i Almen Medicin som er gældende for opholdet i praksis

Den lægelige videreuddannelse for den yngre læge bygger på målbeskrivelser, som er specifikke for hvert enkelt uddannelseselement. Desuden skal der udarbejdes en individuel uddannelsesplan. Den skal beskrive, hvordan de enkelte mål kan opnås ud fra tidligere erfaringer, baggrund og læringsstil.Vi forventer, at uddannelseslægen forbereder en individuel uddannelsesplan forud for Introsamtalen hvor den vil gennemgås i fælleskab.  Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen.

INTRODUKTION:

De første 14 dage følger du vores introduktionsprogrammet. Det vil blive tilsendt i særskilt brev. Der forventes at du kan varetage selvstændige konsultationer fra starten. Til disse afsættes den nødvendige tid (15-30 minutter). Tidsbestilling til konsultationer påbegyndes efter første uge. Du kan til enhver tid søge hjælp hos de øvrige læger og kan udvælge interesseområder i forhold til din uddannelsesplan.

Der tages hensyn til arten (sværhedsgraden) af konsultationerne løbende under hele ansættelsesperioden.

Sygebesøg: Den yngre læge deltager i sygebesøg på lige fod med husets øvrige læger.

Lægevagt; Som fase 3 uddannelseslæge skal du have i alt 6 køre- eller konsultationsvagter, samt 2 visitationsvagter med supervision. Du skal selv være opmærksom på at ændre din uddannelsesstatus på lægevagtens hjemmeside og tilmelde dig visitationskursus. Typisk vil det være din tutorlæge, som vil være superviser på dine lægevagter. Vi ser gerne, at du kører disse vagter på dit eget ydernummer og derfor udenfor arbejdstid.

I 2. uge gennemføres introduktionssamtalen. Den og de øvrige samtaler gennemføres  efter de givne retningslinjer. Er der behov herfor gennemføres flere justeringssamtaler. Samtalerne foregår altid med aktuelle tutor.

SUPERVISION:

Der er fast afsat tid til daglig supervision. Det kan være klinisk, konsultationsprocessen, særlige problemstillinger, kompetencevurdering (kun ved tutorlæge) eller hvad der skulle være behov for.

Direkte supervision tutorlæge og uddannelseslæge har fælleskonsultation med én patient. Det kan både være uddannelseslægen og tutorlægen som forestår selve konsultationen. Det er meningen, at dette kan benyttes til ”fluen på væggen” supervision.

Indirekte supervision; i klinikken findes et videokamera, som gør det muligt for dig at optage dine konsultationer til senere gennemgang. Med fordel kan skema KV2 og KV4 benyttes.

360 graders evaluering; #21 + #22 indgår en strukturel kollegial vurdering, som kan udgøres af en 360 graders evaluering. Vi opfordrer til, at du foretager 360 grader evaluering min 2 gange i dit forløb hos os.

UNDERVISNING

Der undervises i løbet af hele opholdet i udvalgte sygdomme, procedurer og praktiske forhold med relevans for klinikken og for almen praksis generelt ved de ansatte i praksis ligesom der arrangeres interne kurser for klinikken ved særlige behov ved ekstern undervisere.  Yngre læger i praksis i Ringsted kan deltage i Ringsted Lægelaugs møder (ca. to pr. år). Lægelauget fungerer som klyngegruppe , ligeledes opfordrer vi til deltagelse i i de gå-hjem møder eller undervisning, der arrangeres af Lægelaug/Regionen. Disse aktiviteter er dog altid udenfor arbejdstid og derfor på frivillig basis.

Du bidrager med egne indlæg til vores personalemøder/undervisningseftermiddage.

Administration: der er planlagte dage sammen med en af lægerne til administrativ arbejde.

Instrukser: du opfordres til at udarbejde eller opdatere en instruks for klinikken. Det kan med fordel være en instruks indenfor en af dine andre læringsmål og dermed samtidig udgøre kompetencevurdering helt eller delvis for dette mål også.

UTH;  gennemgås til alle vores personalemøder.

KOMPETENCEVURDERING:

Vi anbefaler, at du sætter fokus på at opfylde 2-4 af dine læringsmål pr mdr. – og at du løbende får dem kompetencevurderet og dermed godkendt.

Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, og ved vejledersamtale med tutor fastsættes datoer til kompetencevurderinger for de enkelte mål.

Uddannelsesmål i fase 3

# 48: Barnet med symptomer fra CNS

# 49: Barnet med symptomer fra bevægeapparatet

# 50: Det socialt utilpassede barn

# 51: Barnet med udviklingsforstyrrelse eller trivselsproblem

# 52: Det truede barn

# 53: Barnet med ondt i maven

# 54: Det kronisk syge barn

# 55: Patienten med ondt i et eller flere led

# 56: Den gamle patient

# 57: Den forvirrede patient

# 58: Patienten med seksuelle problemer

# 59: Patienten med neurologiske symptomer

# 60: Patienten med hovedpine

# 61: Patienten med svimmelhed

# 62: Patienten med spiseforstyrrelse

# 63: Den triste eller agiterede patient

# 64: Patienten med angstsymptomer

# 65: Den socialt utilpassede patient

# 66: Patienten med uforklarede symptomer

# 67: Patienten med DM

# 68: Den kroniske patient II

# 69: Den trætte patient

# 70: Patienten med ødemer og patienter med vægttab

# 71: Patienten med malign lidelse

# 72: Samarbejde og ledelse i almen praksis

# 73: Økonomisk praksisdrift

# 74: Praksisdrift

# 75: Anmeldelsespligt

# 76: Etik og tavshedspligt

# 77: Tovholderfunktionen

# 78: Teoretiske forståelsesrammer

# 79: Personlig uddannelse og udvikling

# 80: Kvalitetsudvikling og forskning

# 81: Når professionalismen udfordres

# 82: Udvikling af klinisk praksis

# 83: Patienten, der konsulterer lægen efter kl 16

# 84: Den almen medicinske tilgang

Reference:

Uddannelsesprogram, hovedudd. Region Øst: https://secure.logbog.net/pdf/Almenmedicin_fase_123.pdf

KV1 Struktureret vejledersamtale

KV2 Struktureret observation af konsultation

KV3 360 graders feedback udleveringsskema

KV4 Struktureret observation af en procedure

KV5 Vurdering af refleksionsevne

Eks. på mindmap

Oprettet: Kimie Avnegaard

Revideret: 16-04-2021

Næste revision; 01/12/2022