Tolke

Ny bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven – Egenbetaling for tolkebistand

Den 1. juli 2018 træder nye regler i kraft om tolkebistand hos alment praktiserende læge, praktiserende speciallæge og på sygehus.

Ændringen betyder, at Regionsrådet skal opkræve et gebyr for tolkebistand hos patienter, der har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år, når en tolk er nødvendig for behandlingen.

Det er ikke en betingelse for behandlingen, at der stilles garanti for betaling af gebyret for tolkebistand, og derfor skal lægen – som hidtil – skønne om en tolk er nødvendig for at kunne varetage relevant undersøgelse og behandling.

Lægerne skal – som hidtil – rekvirere nødvendig tolkebistand og kvittere for modtagelsen, og spørgsmålet om gebyret er efterfølgende et anliggende mellem borger og Region.

Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber, kan fritages for gebyr, og Region kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring for dette.