Uddannelsesprogram KBU

Uddannelsesprogram- Klinisk basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse består af to dele, første del er en sygehusansættelse og for dit vedkommende, skal anden del gennemføres hos os.

Formålet med den kliniske basisuddannelse er erhvervelse af Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge. Alle læger, som ønsker at gennemgå en videreuddannelse til speciallæge, skal først have opnået en autorisation som læge og have tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Målbeskrivelsen for KBU for den kliniske basisuddannelse beskriver de kompetencer, der skal være opnået ved afslutningen af uddannelsen. Målbeskrivelsen skal ledsages af uddannelsesprogram for KBU læger i Region Øst og af individuelle uddannelsesplaner.

Uddannelsesprogram KBU læge:

Der er udarbejdet et generelt uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse, som er gældende for opholdet i praksis.

Generelle forhold og praktiske informationer omkring den kliniske basisuddannelse i Region Øst findes her:

https://www.laegeuddannelsen.dk/klinisk-basisuddannelse.aspx

INTRODUKTION:

Den første uge er den yngre læges konsultationskalender blank og følger et introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet ses i særskilt brev. Ved oplæring i telefonkonsultationer vil tutor i starten sidde ved siden af.  De første dage sidder den yngre læge hos tutor, siden byttes rolle og efterfølgende varetager den yngre læge selvstændige konsultationer. Til disse afsættes den nødvendige tid (sædvanligvis 1⁄2 time i starten). Tidsbestilling til konsultationer påbegyndes efter første uge (men individualiseres m.h.t. afsat tid og antal). Den yngre læge kan til enhver tid søge hjælp hos de øvrige læger og kan udvælge interesseområder i forhold til sin uddannelsesplan.

Der tages hensyn til arten (sværhedsgraden) af konsultationerne løbende under hele ansættelsesperioden.

Den yngre læge deltager i sygebesøg, primært sammen med anden læge, senere selvstændigt.

I 2. uge gennemføres introduktionssamtalen.

Den og de øvrige samtaler gennemføres efter de givne retningslinjer. Er der behov herfor gennemføres flere justeringssamtaler. Samtalerne foregår altid med aktuelle tutor.

SUPERVISION:

Der er fast afsat tid til daglig supervision. Det kan være klinisk, konsultationsprocessen, særlige problemstillinger, kompetencevurdering (kun ved tutorlæge) eller hvad der skulle være behov for.

Direkte supervision: tutorlæge og uddannelseslæge har fælleskonsultation med én patient. Det kan både være uddannelseslægen og tutorlægen som forestår selve konsultationen. Det er meningen, at dette kan benyttes til ”fluen på væggen” supervision. Disse tider er derfor også meget velegnet til at få kompetencevurderet mål, hvor der skal benyttes direkte observation. Med fordel kan skema E benyttes.

Indirekte supervision; i klinikken findes et videokamera, som gør det muligt for dig at optage dine konsultationer til senere gennemgang. Med fordel kan skema E benyttes.

UNDERVISNING:

Der undervises i løbet af hele opholdet i udvalgte sygdomme, procedurer og praktiske forhold med relevans for klinikken og for almen praksis generelt ved de ansatte i praksis ligesom der arrangeres interne kurser for klinikken ved særlige behov ved ekstern undervisere. Den yngre læge har mulighed for at have dage uden for praksis (hos udvalgte speciallæger, fysioterapeut, apotek mm). Yngre læger i praksis i Ringsted kan deltage i Ringsted Lægelaugs- og klyngemøder (ca. to pr. år).  Der tilbydes også faste møder med de øvrige uddannelseslæger i Almen Medicin i Ringsted by.

Vi opfordrer til at du bidrager med egne indlæg til vores personalemøder/undervisning.

UDDANNELSESPLAN:

Den lægelige videreuddannelse for den yngre læge bygger på målbeskrivelser, som er specifikke for hvert enkelt uddannelseselement. Desuden skal der udarbejdes en individuel uddannelsesplan. Den skal beskrive, hvordan de enkelte mål kan opnås ud fra tidligere erfaringer, baggrund og læringsstil.

Vi forventer, at uddannelseslægen forbereder en individuel uddannelsesplan forud for Introsamtalen hvor den vil gennemgås i fællesskab. Introsamtalen finder sted indenfor de første 14 dage i praksis. Vi anbefaler, at du sætter fokus på at opfylde 1-2 af dine læringsmål per måned.

Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen.Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, og ved introduktionssamtalen med tutor fastsættes datoer til kompetencevurderinger for de enkelte mål.

Uddannelsesmål KBU almen praksis:

#3   Gennemføre konsultation selvstændigt (KV3)

#6   Sikre sammenhæng i patientbehandling, patientforløb, overgange (KV6, KV11)

#7   Udføre afdelingens (somatisk eller psykiatrisk) / almen praksis’ relevante praktiske procedurer (KV7, KV8)

#12  Agere relevant i henhold til gældende lovgivning og patientsikkerhed (KV12, KV13)

#15  Reflektere i og over egen og andres praksis (KV15)

#16  Planlægge personlig udvikling (KV16)

EVALUERING:

Uddannelseslægen: Uddannelseslægernes evalueringer af praksis og de enkelte sygehusafdelinger foretages på www.evaluer.dk og følges af PUK og sygehusledelserne med henblik på optimering af uddannelsen.

Tutor: For hvert læringsmål i Uddannelsesprogrammet for Region Øst er der oplistet mulige evalueringsmetoder. Der vil blive anvendt de relevante kompetencevurderingsskemaer. Kompetencevurdering vil foregå ved struktureret klinisk observation, case-baseret diskussion, refleksiv rapport og ved vejledersamtaler.

OBLIGATORISKE KURSER:

Du har afholdt “Akut behandling og Transport” samt “Læring i klinikken” i dit første forløb på sygehuset. Under dit forløb hos os,  skal du på “Patienkommunikation”. Du vil blive automatisk tilmeldt og får besked direkte fra regionen.

Nyttige kontakter: 

Specialeselskabets hjemmeside: www.dsam.dk, www.fyam.dk

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Regionalt sekretariat for lægelig videreuddannelse (Videreuddannelsesregion Øst): www.laegeuddannelsen.dk

Oprettet og ansvarlig for indhold: Kimie Avnegaard

Godkendt af: Kimie Avnegaard

Revideret: 16-04-2021

Næste revision: 01.12.2022